***منـ و تـنـهـایی***
I&U

°غََََََََََمگینََََََََََم 

√°مِِِِِِِِِِثْْْْْلِ شاگِِِِِرْد 

ِ قََََََََََنّادیْ کِِِِِه کِِِِِیْک 

ِ عَََروسیْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشو 

تَََََزْیْیْن 
ْ 
میکََََََََََرْدْ... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِسََََریْ کِِِِِه 

ْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْْْْْو تو 

خْْْْْیابْْْْْونْ با یِِِِِه نَََََفَََََر 

ْ دیْْْْْگِِِِِهِ دیْْْْْدْ اِسْ داد 

ْ کُُُُُُجْْْْْایْْْْْیْ جَََََوابْ اومَََََد 

ْ تو قَََََلْْْْْبِِِِِت...ْ 
ْ 


√°مِِِِِثْْْْْلِ زَنیْ کِِِِِه بَََََعْْْْْدْ اَز 

ْ نُُُُُُهْ مْْْْْْاهْ اِنْْْْْتِِِِِظْْْْْار 

ْ میْْْْْشْْْْْنَََََوِهْ بَََََچَََََّش 

ْ مُُُُُرْدهِ بِِِِِهْ دُنْْْْْْیا اومَََََده...ْ 


√°مِِِِِثْْْْْلِ عَََََروسْْْْْی 

ْ کِِِِِه دامْْْْْادِشْ تو راه 

ِ آرایِِِِِشْْْْْگاهْ تَََََصْْْْْادُف 

ْ کَََََرْد و رَفْْْْْتْ... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ مْْْْْادَریْ کِِِِِه 

ْ تَََََکْ پِِِِِِسَََََرِشْ هْْْْْیْْْْْچ 

ْ وَقْْْْْت اَزْ سَََََرْبْْْْْازْیْ بَََََر 

ْ نَََََگَََََشْْْْْت... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ زَنْْْْْیْ کِِِِِِه 

مْْْْْیفَََََهْْْْْمِِِِِه هْْْْْْیْْْْْچ 

ْ وَقْْْْْْتْ مْْْْْادَرْ نِِِِِمْْْْیْْْْْشه... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ بََََََچِِِِِّه ای 

ْ کِِِِِه تو خیابْْْْْون شُُُُُلْْْْْوغ 

ْ گُُُُُمْ مْْْْْیْْْْْشِِِِِه... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِدَریْ کِِِِِهْ پْْْْْول 

ْ نََََدارهِ واسِِِِِه تَََََک 

ْ دُخْْْْْتَََََرِشْ عَََََروسَََََک 

ْ بِِِِِخَََََرهْ... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ کَََََسْْْْْی کِِِِِه تو 

رابِِِِِطِِِِِه هَََََمْْْْْه 

چیْْْْْزِشْْْْْو اَزْ دَسْْْْْتْ دادْ و 

طَََََرَفِِِِِشْ فَََََقَََََط دَسْْْْْتْ داد...ْ 


√°مِِِِِثْْْْْلِ پْْْْْیْْْْْرِزَنْْْْْیْ کِِِِِه 

ْ اَزْ بَََََچَََََشْ خْْْْْْانِِِِِه 

سْْْْْالْْْْْمَََََنْْْْْدانْْْْْو 

هِِِِِدیْْْْْه گِِِِِرِفْْْْْتْ... 


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِِسَََََریْ کِِِِِه 

ْ اَرْزِشِِِِِش کَََََمْْْْْتَََََرْ اَز 

ْ کْْْْْارْتِ شْْْْْارْژْ بْْْْْودْ واسِِِِِه 

عِِِِِشْْْْْْقِِِِِشْ... 


√°غََََََََََمْْْْْگینََََمْ°√ 


√°هَََََمْْْْْانَََََنْْْْْدِ دَلْْْْْقَََََکی 

ْ کِِِِِه رویِ صَََََحْْْْْنَِِِِِه 

چِِِِِشْْْْْمِِِِِشْ بِِِِِه 

عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْ اُفْْْْْتْْْْْادْ کِِِِِه 

با مَََََعشْْْْْوقَََََشْ بِِِِِه او 

میْْْْْخَنْْْْْدیْْْْْدَنْْْد...ْ 


√°غََََََََََمْْْْْْْْْْگیْْْْْْْْْْنََََََََََمْ°√

 نظرات شما عزیزان:

مریم
ساعت18:11---19 تير 1395
خیلی عالیه ...خوشحال میشم به وب من هم سربزنی

♥miss.tiffany♥
ساعت16:59---24 خرداد 1395

امشــــــب
در تـــــــــنـــهایی ام میــــــــشکنــــم
بـــــــــــــی صـــــــــدا وآرامـــــــــــــ
این روز هــــــــــا شکـــــــــــــننده تر از هــــــــــــــر روزم
دلـــــتنگ تــر از هر دلــــــــــــــتنگی
تـــــــــــــــنها تر از هر تنهـــــــــــا
نمـــــــــــــیدانم چـــــــــــرا
نمـــــــــــــــــیدانم مرا چه شـــــــــــده اسـت ؟
خــــــــــدایا دستم را بگیر


بهروز
ساعت14:00---7 فروردين 1395
گاهی فکر میکنیم با داشتن چیزی شاد میشیم.و گاهیم فکر میکنیم با نداشتن چیزی غمگین! گاهی شبامون خواست کسی میشه و گاهی هم دعوا با کسی! شکر گزار باشیم و مواظب خودمون!اگه خدا چیز کوچکی رو ازت گرفت و نصیب کس دیگه ای کرد، غم نخوریم چون اون فردو در همین حد دیده و تورو لایق تر از اون!
لایک به وبلاگت و لایک به خودت


پسرکـــ
ساعت20:19---30 بهمن 1394
salam
veb topi dari خیلی وقته نیومده بودم وبت


●•• A ••●
ساعت18:26---15 بهمن 1394
وب زیبایی داری
خوشحال میش بیایی به کلبه منم یه سر یزنی


بهروز-تنها
ساعت11:34---19 دی 1394
سلام مطالبت عالیه موفق باشی

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


برچسبـهـ ـا : ❤ادامه مطلب❤

✿✿ پنج شنبه 21 آبان 1394برچسب:,

ساعت 20:37 توسط ✘آرزو✘: